Bli medlem

Ansökan till Konstringen 2022 sker i januari.

Du ansöker med max fem verk/alster samt ditt CV.
Arbetena bör vara högst tre år gamla.

Datum och mer information meddelas här på hemsidan i december.

 

ALLMÄNT OCH GEMENSAMT
Konstringen är ett nätverk av konstnärer och konsthantverkare som bor på Mälaröarna eller har permanent sommarboende här.

  • Konstringen är en ideell förening.
  • Konstringen ska inte gå med vinst, d v s kostnader och intäkter ska gå jämt ut. Däremot är det förstås önskvärt att den enskilda konstnären/konsthantverkaren själv går med vinst.
  • Bara privatpersoner (både amatörer och proffs) deltar, inga firmor.
  • Åldersgränsen för att delta i Konstringen är 18 år.
  • Utställningsplats skaffar deltagaren själv.
  • Adresslista över deltagare görs varje år. OBS! Adresslistan är offentlig. Om det finns någon adressuppgift som du inte vill ha med där, meddela då den adress-ansvarige.
  • Kallelse till det första mötet lämnas helst per mail men till de som inte har mail ordnar vi med meddelande per telefon eller brev.

Idén med verksamheten i Konstringen är

  • att vara ett forum för enskilda konstnärer att ställa ut sin konst
  • att bidra till kulturlivet i kommunen
  • att få delta i ett större sammanhang där den egna insatsen tillsammans med de övriga deltagarnas ger en mångdubbel effekt

Ledning av Konstringen
Sedan 2003 finns en styrelse och arbetsgrupper med olika arbetsområden.

EKONOMI
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kr/år. Sista betalningsdag 31 december.
Utställningsavgift
Utställningsavgiften är 500 kr. Sista betalningsdag 30 april.
Utställningsavgiften betalar man det år man är med och ställer ut. Avgiften täcker kostnader för marknadsföring.
Inbetalning Handelsbanken: bg 359-6475.  
Kom ihåg att skriva avsändare på din inbetalning!

Annonsering/sponsring
Fr o m 2003 har Konstringen betalande annonsörer med i kartbladet.

MÖTEN
Under året har vi ca tre möten. Det första mötet i mars/april är ett allmänt möte som följer upp föregående års utställningar, beslutar om ev nya arbetsgrupper inför kommande utställning osv.
Det andra mötet i maj innehåller framförallt information om var de olika medlemmarna ska ställa ut.
Det tredje mötet i början på september är det sista innan utställningen och alla får då skyltmaterial samt foldrar och affischer.

Medlemmarna ombedes anmäla förhinder av deltagande på möten till någon i styrelsen och ev lämna synpunkter på vad som skall avhandlas på mötet. I annat fall har den som inte deltar lämnat över beslutsrätten till närvarande deltagare. Inga gemensamma anteckningar skickas ut. Var och en gör själv kom-ihåg-noteringar. Utställarna är själva skyldiga att ta reda på vad som bestämts på ett möte man inte deltagit i.

ORGANISATION
Vi har en styrelse på 5 personer. Den ser till att viktiga frågor samlas och behandlas, att möten kommer till stånd, att det finns arbetsgrupper för de områden vi beslutat ska ingå i verksamheten samt håller reda på vår ekonomi.

Som medlem är man under året engagerad i en av de ovan nämnda arbetsgrupperna. Vi vill att varje medlem ser det som naturligt att aktivt delta i våra möten och det gemensamma arbetet samt att aktivt verka för att Konstringen utvecklas.